Trên cơ sở xác định công nghệ sinh học (CNSH) là một lĩnh vực công nghệ ưu tiên, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng