Trung Quốc mới đây đã đưa vào sử dụng tại mạng lưới điện tỉnh Giang Tô hệ thống này, có khả năng ngăn chặn và kiểm soát các sự cố lưới điện với tốc độ xử lý tính bằng giây