Ngoài việc thành lập Tiểu tổ Lãnh đạo thúc đẩy cải cách toàn diện, Trung Quốc mới đây đã thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia, hoàn thiện thể chế và chiến lược an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh quốc gia.

Trong một bản tin nhanh phát đi chập tối 12/11, Tân Hoa xã cho biết chiều cùng ngày, Hội nghị Toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bế mạc.

Trong 4 ngày, hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo công tác do Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ủy nhiệm cho ông Tập Cận Bình làm, xem xét thông qua “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề quan trọng liên quan tới thúc đẩy cải cách toàn diện”.

Tân Hoa xã dẫn nội dung vắn tắt của thông báo Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 cho biết thêm mục tiêu tổng của thúc đẩy cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Trung ương thành lập Tiểu tổ Lãnh đạo thúc đẩy cải cách toàn diện, phụ trách thiết kế tổng thể, phối hợp điều phối, thúc đẩy chỉnh thể và đôn đốc thực hiện công tác cải cách.

Đặc biệt, theo thông báo, Trung Quốc sẽ thiết lập Ủy ban An ninh Quốc gia, hoàn thiện thể chế và chiến lược an ninh, bảo đảm an ninh quốc gia.

Có phân tích cho rằng Ủy ban An ninh Quốc gia mà Trung Quốc sắp thành lập giống với Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), một cơ quan tư vấn trực thuộc Tổng thống Mỹ.

Hà Ngọc