Nhằm đảm bảo một thế vận hội thành công và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chống đôpinh, ngày 12/11, Trung Quốc đã thành lập Cơ quan quốc gia chống sử dụng đôpinh (CADA) đặt trụ sở tại Bắc Kinh.