TT - Chính quyền Bắc Kinh vừa cho biết trong năm năm tới sẽ triển khai chương trình "Cử nhân làm quan": tuyển dụng 10.000 sinh viên tốt nghiệp về làm cán bộ lãnh đạo ở nông thôn.