Ngày 28.5, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM tổ chức trưng bày sưu tập 18 tượng Phật vừa được phục hồi sơn son thiếp vàng với sự tài trợ của Quỹ Đại sứ bảo tồn văn hóa Mỹ.