(Danong.com) Công việc này hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật nên chắc chắn diễm sẽ phải cố gắng rất nhiều.