Cô tôi làm việc theo chế độ biên chế tại cơ quan A từ tháng 1/1980 đến 8/1994. Từ 9/1994 cô tôi chuyển công tác sang cơ quan B đến 12/1996 thì nghỉ và làm việc theo hợp đồng lao động tại công ty C cho đến nay. Chế độ trợ cấp thôi việc cho cô tôi được tính như thế nào? Thời gian làm việc theo biên chế có được tính không (hiện nay cơ quan đã giải thể)?

Trịnh Thị Thu Hòa, Yên Dũng, Bắc Giang Người lao động làm việc ở nhiều công ty nhà nước do chuyển công tác trước ngày 1/1/1995, thì trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc ở từng công ty nhà nước. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ở từng doanh nghiệp là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty nhà nước cuối cùng. Công ty nhà nước cuối cùng có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của công ty nhà nước mà người lao động đã làm việc trước khi chuyển công tác trước ngày 1/1/1995, sau đó gửi thông báo theo mẫu số 3, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009, để yêu cầu hoàn trả số tiền đã được chi trả hộ. Trường hợp công ty nhà nước được chi trả hộ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước hoàn trả số tiền trợ cấp thôi việc đã được chi trả hộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.