ND- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đoàn cán bộ Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư do Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư làm trưởng đoàn đi khảo sát tình hình văn học, nghệ thuật và việc triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" ở Cà Mau và Cần Thơ.