Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Trung ương truyền đạt nội dung các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Kết luận về việc hoàn chỉnh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Quốc hội thông qua.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự Hội nghị sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW 8 (khóa XI); tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình nghiêm túc, thiết thực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao