(NDHMoney) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Năm 2012, tổng doanh thu dự kiến của TRC đạt 1.166,8 tỷ đồng, tổng lợi nhuận dự kiến đạt 304,4 tỷ đồng. Kế hoạch, chia cổ tức năm 2012 dự kiến là 30%.

Tại cuộc họp, cổ đông công ty cũng thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị là 365 triệu đồng, thù lao cho ban kiểu soát là 103 triệu đồng và thù lao cho thư ký và công bố thông tin là 26 triệu đồng.