QĐND Online –Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), chiều 12-11, TCCT và Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trao đổi về tình hình, kết quả công tác dân vận (CTDV) của Quân đội năm 2013, nhiệm vụ CTDV năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị, cùng dự có Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm TCCT .

Các đại biểu Tổng cục Chính trị và Ban dân vận Trung ương tại hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung, vấn đề thực tiễn nảy sinh; đánh giá về kết quả, kinh nghiệm hoạt động CTDV của Quân đội năm 2013; trao đổi kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (ngày 3-6-2013) của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”.

Năm 2013, toàn quân chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; giúp dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, nhất là các đại bàn chiến lược trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Năm 2013, toàn quân thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội, góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Về kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), TCCT đã chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương xây dựng kế hoạch và có Hướng dẫn 971 về “Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) trong Quân đội”; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức học tập, nghiên cứu có hiệu quả ở cấp mình. Đến nay 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc tổ chức hoc tập; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động gắn việc học tập, triển khai Nghị quyết 25 với các nghị quyết khác của Đảng và Quân ủy Trung ương; góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Về phương hướng năm 2014, hội nghị phân tích, chỉ rõ thời cơ, thách thức và đặc điểm tình hình có ảnh hưởng đến việc tiến hành CTDV của Quân đội trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất 5 nội dung, giải pháp lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CTDV. Trong đó, nhấn mạnh vai trò dự báo, tính chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội của cơ quan chức năng trong Quân đội, nhất là cơ quan dân vận các cấp. Coi trọng việc tham mưu và tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trong quân đội. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực CTDV của bộ đội ở vùng dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ, tham gia xử lý linh hoạt, kịp thời, đúng chủ trương, quan điểm, phương châm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về các vấn đề phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc, tôn giáo và các “tà đạo”, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tin, ảnh: SÔNG TRÀ