Đây là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam thực hiện để quảng bá thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm...