Nếu muốn cơi nới nhà cửa, người dân White Cliffs chỉ cần thăm dò xem hàng xóm đã sát nhà mình chưa rồi đào thêm phòng dưới lòng đất.