Vấn đề khiến tất cả chúng ta đều bức xúc là tại sao lương không đủ sống? Tại sao năng suất lao động kém? Tại sao có đình công, lãn công? Tại sao người lao động không thấy mình được hưởng lợi trong xu thế phát triển?…