Hỏi: Do nợ ngân hàng mất khả năng chi trả nên tôi bị kê biên nhà và đất để phát mại tài sản trả nợ cho ngân hàng. Việc thẩm định giá được tòa án giao cho một công ty thẩm định thực hiện. Tổng diện tích nhà, đất của tôi là 200m2 nhưng có 60m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch nên công ty thẩm định chỉ thẩm định 140m2. Xin hỏi, việc làm này có đúng không? Nếu không, tôi muốn thẩm định giá lại thì phải làm thế nào?

Mai Thanh Hùng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trả lời: Với nội dung đúng như bạn nêu thì vấn đề không phải là khiếu nại về giá tài sản đã thẩm định mà là không thẩm định 60m2 đất trong số 200m2 đất. Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan thi hành án dân sự nơi đã kê biên và ký hợp đồng thẩm định giá nhà đất để yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự trả lời rõ diện tích đất đã kê biên, diện tích đất đã ký hợp đồng thẩm định giá và xác định rõ lỗi của cơ quan nào trong việc không định giá 60m2 đất.

Nếu hợp đồng thẩm định giá giữa cơ quan thi hành án dân sự và công ty thẩm định giá đã ký với diện tích 200m2 đất cùng với nhà gắn liền nhưng công ty thẩm định giá bỏ mất 60m2 đất không định giá thì lỗi của công ty thẩm định giá. Vì thế, bạn có quyền yêu cầu công ty thẩm định giá hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự hủy kết quả định giá vì vi phạm hợp đồng đã ký giữa cơ quan thi hành án dân sự và công ty thẩm định giá, không thẩm định giá hết tài sản đã ký hợp đồng thẩm định giá.

Trong trường hợp này, công ty thẩm định giá có lỗi nên công ty phải chịu toàn bộ chi phí thẩm định giá và bồi thường thiệt hại nếu có.

Trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự kê biên 200m2 đất nhưng phát hiện 60m2 đất nằm trong lộ giới nên không kê biên, không ký hợp đồng thẩm định giá diện tích đất 60m2 đất thì 60m2 đất này vẫn do bạn quản lý, sử dụng.

Trong trường hợp này, theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/7/2008 của Chính phủ thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo cho bạn biết và phải xác định lại rõ ranh giới, diện tích đất kê biên, tiến hành định giá, bán đấu giá.

Việc bạn yêu cầu định giá lại tài sản và phải chịu chi phí thẩm định lại nếu cơ quan thi hành án dân sự chỉ kê biên, ký hợp đồng thẩm định giá đối với 140m2 đất và công ty thẩm định giá thẩm định đúng diện tích 140m2 đất này theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan thi hành án nhưng giá của 140m2 đất này bạn không đồng ý. Ví dụ, theo bạn giá 10 triệu đồng/m2 đất nhưng công ty thẩm định giá chỉ đưa ra kết quả 8 triệu đồng/m2 đất.