Xin hỏi khi xuất hóa đơn trả lại hàng, công ty chúng tôi có thể ghi 1 trong 3 lý do hàng không đúng quy cách - hàng không đúng chất lượng - không đúng tiền thuế GTGT hay phải ghi đầy đủ cả 3 lý do như Thông tư 64/2013/TT-BTC đã hướng dẫn?

Theo hướng dẫn tại Khoản 2.8, Phụ lục 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hóa đơn cho hàng trả lại có quy định, hóa đơn xuất trả lại hàng phải ghi rõ “Hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT”. Xin hỏi khi xuất hóa đơn trả lại hàng, công ty chúng tôi có thể ghi 1 trong 3 lý do hàng không đúng quy cách - hàng không đúng chất lượng - không đúng tiền thuế GTGT hay phải ghi đầy đủ cả 3 lý do như Thông tư đã hướng dẫn hàng trả lại. Một số trường hợp khách hàng của công ty chúng tôi trả lại hàng nhưng không đồng ý xuất hóa đơn cho hàng trả lại, công ty chúng tôi có thể căn cứ vào biên bản giao nhận hàng trả lại và chứng từ nhập hàng trở lại kho để làm căn cứ điều chỉnh thuế đầu ra có được không? Một bạn đọc đã đặt câu hỏi.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014).

Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn giao cho người mua nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất trả lại cho người bán người mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ lý do hàng hóa trả lại người bán. Bên mua và bên bán căn cứ hóa đơn điều chỉnh để kê khai trên phụ lục mẫu 01-1/GTGT hoặc phụ lục mẫu 01-2/GTGT kèm theo tờ khai mẫu 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 của Bộ Tài chính).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Bên bán căn cứ hóa đơn thu hồi để thực hiện kê khai bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.