Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân (đối với giám đốc các sở ngành, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận huyện) khi thực hiện Chỉ thị số 05/2008/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.