(HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiềm chế giá cả thị trường, hoạt động tiền tệ, chứng khoán trên địa bàn thành phố.