Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH TƯ Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ vừa được Thành ủy TPHCM thông qua, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội một cách đồng bộ, hiện đại, tập trung đầu tư các công trình thực hiện 6 Chương trình đột phá của thành phố nhằm giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.