Ngày 17/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Tất Thành Cang đã nêu rõ: Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X.

T.Hoài