Sản xuất máy may tại Công ty TNHH Juky Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Tập trung phát triển ở chín nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của thành phố, bố trí và hình thành các trung tâm tổng hợp và chuyên ngành về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế kỹ thuật cao, văn hóa, giải trí... Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trương ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng suất lao động cao, hàm lượng giá trị gia tăng lớn, các ngành công nghệ sinh học và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tính đến nay, hạ tầng công nghiệp tại thành phố tương đối hoàn chỉnh với khoảng 86 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, 15 khu chế xuất - khu công nghiệp, một khu công nghệ cao, một công viên phần mềm Quang Trung, mười cụm công nghiệp...

Về lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 5%/năm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng gắn liền với đặc trưng của một đô thị lớn là nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp xây dựng nông thôn mới.

Trước mắt, Thành ủy lãnh đạo chú trọng việc hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế; tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các loại quy hoạch. Bên cạnh đó tập trung phát triển nguồn nhân lực; chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tái cấu trúc để nâng cao lợi thế cạnh tranh; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển... tập trung các nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đi đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao, bền vững.

Tỉnh ủy Long An vừa tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Năm năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Long An đã đạt được kết quả bước đầu như: Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến trên cả mặt nhận thức và hành động; thực hiện công tác phòng ngừa, chủ động kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng... Từ đó, trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí được kiềm chế, góp phần hạn chế thất thoát và tiêu cực, tiết kiệm được khoản kinh phí lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua chưa đạt yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đề ra.

Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt hơn, Tỉnh ủy yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân cần nhận thức đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần thật sự gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh này. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cấp, các ngành và toàn xã hội, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần đề cao trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; coi trọng việc chủ động phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng...