Kết quả xét nghiệm cho thấy có 13 trường hợp mắc rubella