Ng�y 17/9, ph�ng C�nh s�t t�i ph�m v� tr�t t� x� h�i (PC45 - C�ng an TP.HCM) th�ng tin, v�a tri�t ph� m�t ��ng d�y chuy�n r�t ru�t xng d�u quy m� l�n.

Hi�n t�i, công an ã t�m gi� các nghi can Nguy�n Minh Trí (45 tu�i, ng� huy�n Nhà Bè, TP.HCM), Ngô Th� Thanh Hu�nh (47 tu�i), Ph�m Trí Hùng (19 tu�i, quê t�nh B�c Giang, lái xe b�n), Ph�m Trí H�ng (24 tu�i, tài x� ph�), Lê Thanh S�n (43 tu�i), Lê Anh Tu�n (31 tu�i), Nhan T�n Trí (34 tu�i, tài x� ph�, cùng trú t�i huy�n Nhà Bè, TP.HCM) cùng nhi�u �i t��ng khác.

Theo thông tin t� c� quan i�u tra, chi�u 15/9, PC45 ph�i h�p v�i Công an huy�n Nhà Bè �t kích vào 3 �a i�m g�n các kho A, B và C c�a t�ng kho X ng d�u Nhà Bè. T�i các i�m này, l�c l��ng ch�c n ng b�t qu� tang 3 tài x� cùng nhi�u �i t��ng ang rút ru�t x ng d�u.

T�i nhà s� 66/10 �ng Nh� Lâm, huy�n Nhà Bè, l�c l��ng ch�c n ng phát hi�n tài x� Lê Anh Tu�n ang cùng 2 ph� x�, i�u khi�n xe b�n mang bi�n s� 51C-544.64 c�a công ty Petrolimex, ang rút tr�m x ng t� xe b�n vào can 30 lít.

� m�t �a i�m khác, công an b�t qu� tang nhân viên c�a m�t xe b�n mang bi�n s� 57K – 4571 cing thu�c công ty Petrolimex ang có hành vi rút ru�t x ng g�n kho C. Các �i t��ng th�c hi�n hành vi b�ng cách ch�n m�t gara ô tô có b�n phía ��c che tôn kín áo, r�i th�c hi�n hành vi rút ru�t x ng d�u.

TP.HCM: Tri�t ph� ��ng d�y chuy�n r�t ru�t xng d�u quy m� l�n - Anh 1

M�t s� �i t��ng trong ��ng dây rút ru�t x ng d�u b� b�t.

L�c l��ng ch�c n ng ã thu gi� 89 can nh�a lo�i 30 lít, t��ng ��ng g�n 2.700 lít x ng d�u các lo�i, cùng hàng ch�c thùng r�ng dùng � sang chi�t.

B��c �u, các tài x� khai nh�n, sau khi nh�n nhiên li�u t� t�ng kho X ng d�u Nhà Bè � ch� �n các �i lý bán l�, h� cho xe t�p vào các �a i�m kín áo � khu v�c g�n ó � rút ru�t em bán cho các �u n�u.

Trung bình m�i chuy�n, lái xe rút ��c kho�ng 2 can lo�i 30 lít x ng Jet A1, x ng A92, A95... t� các xe b�n. Hi�n, công an ang m� r�ng i�u tra v� vi�c.

Phùng S�n