Đây là một trong những nội dung trong đề xuất định hướng chương trình thanh tra năm 2017 của Thanh tra TP HCM.

Thanh tra TP sẽ từng bước đổi mới công tác thanh tra, không ngừng nâng cao hiệu quả thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời; tăng cường hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất được giao; thực hiện xử lý sau thanh tra đạt từ 75% trở lên.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra TP sẽ tập trung thanh tra đột xuất đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương, có biểu hiện, hành vi và để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực: Cấp phép xây dựng và thanh tra xây dựng, công tác bảo vệ môi trường và thanh tra môi trường; công tác cập nhật, đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà; việc quản lý và thực hiện các loại quỹ; việc quản lý các nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách; thực hiện các dự án đầu tư; trong quản lý, sử dụng đất đai; kiểm soát chặt chẽ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo đúng quy định của Chính phủ khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, nhất là xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, không làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước sau cổ phần hóa.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc giải ngân kế hoạch vốn. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tăng cường, đổi mới việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ trong các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về đấu tranh xử lý tham nhũng, việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, quản lý thu, chi ngân sach, mua sắm công. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công khai, kê khai tài sản, thu nhập.

Thanh tra TP sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng với 2 nội dung. Đó là thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, văn hóa, xã hội; thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các quận, huyện.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật