UBND TP HCM cho biết hiện tại có 20 dự án ODA đang triển khai thực hiện trên địa bàn với tổng mức đầu tư 114.244.961 triệu đồng. Trong đó, vốn ODA là 97.801.617 triệu đồng, vốn đối ứng 16.443.344 triệu đồng.

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến tháng 10/2016 là 14.219.235 triệu đồng, trong đó: vốn ODA đạt 12.739.600 triệu đồng, tỷ lệ 15,1%; vốn đối ứng 1.479.635 triệu đồng, tỷ lệ 9%.

Nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi khác có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, nông nghiệp, y tế. Tuy nhiên, mức giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực.

Những chương trình, dự án trong các lĩnh vực như giao thông, môi trường có mức giải ngân cao hơn so với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế như: dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP HCM tuyến Bến Thành - Suối Tiên (giao thông); dự án Cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ giai đoạn 2 (môi trường).

Việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các dự án được sử dụng đúng mục đích, đánh giá về cơ bản “đúng tiến độ, bảo đảm được mục tiêu và hiệu quả đề ra”, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.

TP HCM moi giai ngan duoc 15,1% trong gan 98.000 ty dong von ODA - Anh 1

Để đảm bảo việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hiệu quả cao nhất, UBND TP HCM cho biết đã thực hiện những cơ chế, biện pháp như cân đối vốn đầy đủ, đảm bảo kịp thời nguồn vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của các dự án ODA.

Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá, đảm bảo tiến độ theo cam kết với nhà tài trợ.

Trong kế hoạch tiến độ thực hiện, có xác định rõ tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục chủ yếu và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án có khối lượng đền bù và giải phóng mặt bằng lớn.

Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án ODA nghiên cứu, chịu trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố và yêu cầu của nhà tài trợ.

Chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án ODA kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý dự án ODA của Thành phố phù hợp với quy định hiện hành.

Ngoài ra, UBND TP HCM cũng đang chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở ngành để nghiên cứu xây dựng thành lập Ban Quản lý Đầu tư Dự án ODA TP, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến theo dõi, quản lý suốt quá trình thực hiện dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhanh cho các dự án ODA của TP.

Để việc sử dụng việc vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt kết quả cao nhất, UBND TP HCM cho biết sẽ chú trọng lựa chọn các dự án ưu tiên, đảm bảo hiệu quả đầu tư trong tình hình nợ công của TP và Trung ương tăng cao.

Đồng thời, rà soát đầy đủ danh mục các chương trình, dự án để giao vốn đầu tư nguồn nước ngoài trong dự toán ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng dự án không giải ngân được do không được giao kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài.