(TNO) UBND TP.HCM vừa ra yêu cầu: “Sở Giao thông - Công chính, UBND các quận - huyện phải kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết buộc tháo dỡ, di dời các trường hợp nhà ở hoặc công trình lấn chiếm chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch, nhằm trả lại đúng chỉ giới hành lang an toàn bờ sông, kênh, rạch theo quy định”.