(PL)- Sở Y tế TP.HCM đã có hướng dẫn thực hiện việc quản lý rác thải y tế được phép tái chế đối với các bệnh viện công lập và tư nhân.