Ngày 17-4-2012, Bộ Xây dựng phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo báo cáo dự án thí điểm kế hoạch phát triển vệ sinh môi trường (gọi tắt là U3SAP) tại thành phố Cần Thơ.

Hội thảo đã chỉ rõ: TP. Cần Thơ cũng như các tỉnh thành phố khác trong cả nước hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn. Thực hiện dự án thí điểm U3SAP tại địa bàn TP. Cần Thơ từ tháng 12-2011, đến nay, đã thành lập được Ban thực hiện U3SAP; hoàn thành kế hoạch công tác; nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng VSMT (kỹ thuật, chính sách, thể chế, tài chính, truyền thông); xây dựng đề cương kế hoạch phát triển VSMT các quận nội thành, và thị trấn Phòng Điền của TP. Cần Thơ...

Quốc Trung

Gửi cho bạn bè

Bản in