Trong chương trình làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, Tổng LĐLĐVN đã gửi tới Thủ tướng Chính phủ (CP) xem xét và giải quyết 2 nhóm vấn đề với 10 nội dung kiến nghị của NLĐ và các cấp CĐ. Tại buổi làm việc ngày 10.3, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Ủy viên T.Ư Đảng - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng CP Nguyễn Văn Nên đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng CP.

Phát triển nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ là rất cần thiết (ảnh minh họa).

Theo đó, về nhóm vấn đề kiến nghị liên quan đến việc ban hành các NĐ của CP, QĐ của Thủ tướng, Tổng LĐLĐVN đề nghị nghiên cứu, hướng dẫn quy định về việc chuyển thành Cty cổ phần đối với những DN chưa có điều kiện bán cổ phần lần đầu. Tại hội nghị giao ban về tái cơ cấu DN, Phó Thủ tướng CP Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Tài chính xác định giá cổ phiếu bán cho NLĐ và tổ chức CĐ đối với những DN trên. Về đề nghị này, VPCP đề nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện Thông báo số 08/TB-VPCP, ngày 9.1.2015 của VPCP, báo cáo Thủ tướng CP.

Tổng LĐLĐVN cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra CP xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về thanh tra nhân dân. Về việc này, Thanh tra CP cho rằng, trong thời gian tới cần tách Chương VI của Luật Thanh tra năm 2010 quy định về thanh tra nhân dân ra khỏi Luật Thanh tra, đồng thời cần quy định về thanh tra nhân dân trong các luật có liên quan đến giám sát, phản biện xã hội và tiếp tục hoàn hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, vì vậy trước mắt chưa nên xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về thanh tra nhân dân. Liên quan đến đề nghị trên, VPCP đề nghị Thủ tướng giao Thanh tra CP chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng CP.

Tổng LĐLĐVN đề nghị Thủ tướng CP chỉ đạo Bộ LĐTBXH rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vì đến nay đã có gần 600 chức danh nghề được đề nghị nhưng vẫn chưa được bổ sung. Với đề nghị này, VPCP đề nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành bổ sung chức danh nghề vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

Trong nhóm kiến nghị liên quan đến thực hiện pháp luật, chính sách đối với NLĐ, Tổng LĐLĐVN đề nghị hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm của tổ chức CĐ. VPCP đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng CP tại công văn số 703/VPCP-KTTH ngày 28.1.2015 của VPCP.

Đối với đề nghị giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng CP phê duyệt Đề án “Phát triển nhà trẻ, mẫu giáo, trong đó chú trọng phát triển trường, lớp dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở KCN-KCX đến năm 2025” của Tổng LĐLĐVN, VPCP đề nghị Thủ tướng giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp Tổng LĐLĐVN đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng LĐLĐVN cũng đã có đề nghị Chính phủ có cơ chế tiền thưởng vượt tiến độ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu. VPCP kiến nghị Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp với các bộ Công Thương, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đặc biệt, trong nhóm kiến nghị này, Tổng LĐLĐVN đề nghị các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến Tổng LĐLĐVN khi xây dựng dự thảo các chính sách, pháp luật có liên quan đến NLĐ theo đúng quy định của pháp luật. Vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đề nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc xây dựng dự thảo các chính sách, pháp luật có liên quan đến NLĐ...