Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các đơn vị tiết kiệm giảm ngay chi phí từ 5-10% so với năm 2007. Trong đó giảm 10% chi phí cho các hoạt động của cơ quan, giảm 3-5% chi phí nhiên liệu, giảm từ 5-7% các khoản chi phí khác.Chi tiết...