"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Tong Bi thu: 'Tinh trang suy thoai co the gay hau qua khon luong' - Anh 1

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: TTXVN

Ngày 9/10, Hội nghị Trung ương 4, khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tại Hội nghị, Trung ương cũng thảo luận về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng , ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Tong Bi thu: 'Tinh trang suy thoai co the gay hau qua khon luong' - Anh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu.

"Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Những nhóm giải pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm chuyển biến tình hình chưa? Cần bổ sung thêm giải pháp nào, nội dung từng nhóm giải pháp cần lưu ý thêm vấn đề gì? Những giải pháp nào chúng ta có thể tổ chức thực hiện ngay; những giải pháp cần có thêm quy định, hướng dẫn thì cách thức tổ chức thực hiện thế nào?...", Tổng Bí thư gợi ý.

Tổng Bí thư nêu rõ nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 15/10.

TTXVN