(VOV) - Chiều 18/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp 19 Tân Đại sứ và 6 Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ công tác tại nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần tích cực đẩy mạnh toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa, là cầu nối để các nước hiểu thêm về đất nước, dân tộc, văn hóa và con người Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Nhà nước giao trọng trách, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó có định hướng, mục tiêu công tác đối ngoại. Mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện mục tiêu chung của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ngành ngoại giao nói chung, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, cần tích cực đẩy mạnh toàn diện hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: chính trị, kinh tế, văn hóa, cả song phương và đa phương, các khu vực, địa bàn, lĩnh vực ưu tiên, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, góp phần ngăn chặn âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng mà mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu trước hết phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước; bám sát và nắm chắc địa bàn nơi mình công tác, hiểu biết thực tiễn, kinh nghiệm, dự báo tình hình của bạn để có những tham mưu và quyết định chuẩn xác. Tiếp tục học tập phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao tư thế Việt Nam trong ngoại giao, đối ngoại phải phải gắn với đối nội, tạo dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài, để bạn bè quốc tế hiểu thêm vè đất nước, dân tộc, văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, cần có sự tiếp thu chọn lọc những cái hay, cái đẹp của bạn để nhân rộng, phổ biến trong nước.

Tổng Bí thư đề nghị cần quan tâm hơn nữa tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ra sức xây dựng cơ quan vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Các Đại sứ, Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hứa sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.