(VietNamNet)-"Sự phát triển của dân tộc phụ thuộc nhiều vào nhận thức đúng đắn của các thế hệ HS-SV hôm nay. HS-SV phải xác định động cơ học tập đúng đắn. Học để làm người, để ngày mai lập nghiệp và để khẳng định vị thế của dân tộc”.