Nhân dịp đồng chí A.R. Bácđan được bầu lại làm Tổng Bí thư Hội đồng Toàn quốc của Đảng Cộng sản Ấn Độ, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ưong Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng./.