Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.