Xin cảm ơn đóng góp thiết thực của báo Quân đội nhân dân và mong báo chú trọng hơn nữa đến vấn đề biểu dương khen ngợi người tốt, việc tốt...