Sự nghiệp giáo dục- đào tạo đang đứng trước yêu cầu phải thực sự là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy nguồn lực con người trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới.