KTĐT - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 (Khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt trong Đảng ủy.

Theo Kế hoạch, ngay sau hội nghị quán triệt này, Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo triển khai việc học tập và quán triệt Nghị quyết tới đảng viên các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Trong quá trình triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết, cấp ủy các cấp phải đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kịp thời, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo việc học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả.