Ngày 27-10-2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, Nghị định quy định người tiêu dùng (NTD), tổ chức xã hội tham gia bảo vệ NTD có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước bảo vệ quyền lợi NTD bằng văn bản hoặc trực tiếp theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi NTD. Trong đó, yêu cầu bảo vệ quyền lợi NTD phải có các nội dung: Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; Thông tin về tổ chức xã hội hoặc NTD yêu cầu; Nội dung vụ việc; Yêu cầu cụ thể của NTD, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD; Tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, nếu vụ việc quá phức tạp, thời gian trả lời có thể được gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo vệ quyền lợi NTD với các nội dung: Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân vi phạm; Hành vi, địa bàn vi phạm; Cơ quan ban hành, số, ngày, tháng, năm quyết định xử lý vi phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15-12-2011.

L.H

Gửi cho bạn bè

Bản in