Công ty Cổ phần TMT (mã TMT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2010 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 282,2 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.350,32 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 9 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 40,54 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2010 đạt 1.489 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 320 đồng. TMT cho biết, doanh thu quý 4/2010 đạt 285,2 tỷ đồng, giảm 152,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 34,52% (437,8 tỷ đồng); giá vốn hàng bán quý 4/2010 là 252,557 tỷ đồng, giảm 95,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009, tương ứng giảm 27,52% (348,46 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 39,04 tỷ đồng, tương ứng giảm 81,27% so với cùng kỳ năm 2009 (48,035 tỷ đồng) là do tình hình kinh tế sau khủng hoảng vẫn còn nhiều khó khăn, gói kích cầu của chính phủ đã hết nên nhu cầu xe tải quý 4/2010 giảm mạnh so với quý 4/2009 dẫn đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần của công ty giảm. Mặt khác, giá vốn chỉ giảm 95,9 tỷ đồng, trong khi doanh thu giảm 152,6 tỷ đồng là do trong quý 4/2009 công ty thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (đã được trích lập từ ngăm 2008) là giảm giá vốn là 21,237 tỷ đồng, trong khi quý 4/2010 không có khoản tương tự. Đồng thời, do tình hình lạm phát lãi suất và tỷ giá USD tăng dẫn đến chi phí nhập khẩu bộ linh kiện và các khoản mục chi phí khác tăng cao, trong khi giá bán xe không tăng tương ứng nên làm cho lợi nhuận của công ty suy giảm. Năm 2010, TMT đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 2.420 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 119,95 tỷ đồng, cổ tức 25%.