Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long như sau:

Tài liệu đính kèm: TLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn