Ngày 29/5, Chủ tịch Đảng Chart Thai (Nước Thái) Banharn Silapa-archa đã lo ngại những căng thẳng chính trị hiện nay sẽ dẫn tới một cuộc đảo chính như từng xảy ra năm 2006, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và cùng nỗ lực giải quyết những bất đồng liên quan đến vấn đề sửa đổi hiến pháp.