Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã yêu cầu các đơn vị đã tự ý sao chép nội dung và giao diện trang Web của tổ chức New Open World có văn bản cam kết không tái vi phạm và gửi tới Tổ chức này; đồng thời liên hệ với New Open World và họ nói sẽ chấp thuận nếu Việt Nam có đầy đủ các cam kết