(TuanVietNam) - Không phải cứ thấy thông tin từ thiện là gửi đi tràn lan. Cân nhắc và kiểm chứng thông tin thật rõ trước khi phát tán mới thực sự là đang làm việc có ích. Đó chính là vấn đề cần đặt ra khi chia sẻ thông tin trực tuyến.