GMS-đó không phải là một tín hiệu vô tuyến được mã hóa, mà là tên viết tắt của chương trình hợp tác tiểu vùng Mê-công mở rộng...