- Các nhà thương thảo của 180 nước tập trung tại Bangkok, Thái Lan để tham dự các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 31-3, trong nỗ lực đạt được thỏa thuận về một hiệp ước mới về khí hậu. (AFP)