(InfoTV) - Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành hai Thông tư quy định về Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Theo đó, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng nông thôn là quy định các nội dung lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, bao gồm: mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của một xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung. Tiêu chuẩn này là cơ sở để thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính của một xã. Còn quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn của một xã phục vụ đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đối tượng áp dụng cho tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của một xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung cũng nằm trong đối tượng được quy hoạch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009. Hải Yến