Trong những ngày qua, dịch tiêu chảy cấp vẫn có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.