Ngày 17-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số: 390/QĐ-TTg về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát...